Warunki korzystania z platformy Klubu Autodoc
Spis treści
 • Wstęp
 • § 1 Rejestracja
 • § 2 Oferowane świadczenia/usługi
 • § 3 Udostępnianie Platformy
 • § 4 Korzystanie z Platformy
 • § 5 Odpowiedzialność
 • § 6 Obowiązki użytkownika i jego odpowiedzialność za umieszczane na platformie treści
 • § 7 Brak odpowiedzialności za porady i rekomendacje
 • § 8 Zwolnienie z odpowiedzialności
 • § 9 Znaki towarowe i prawa ochronne firmy Autodoc
 • § 10 Czas obowiązywania i wypowiedzenie umowy
 • § 11 Blokowanie
 • § 12 Ochrona danych osobowych
 • § 13 Zmiany umowy
 • § 14 Internetowe rozstrzyganie sporów: informacja zgodna z art. 14 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich
 • § 15 Mediacje konsumenckie: informacja zgodna z § 36 niemieckiej Ustawy o alternatywnym załatwianiu sporów w sprawach konsumenckich (VSBG)
 • § 16 Postanowienia końcowe
Warunki korzystania z platformy Klubu Autodoc
Wstęp

Firma AUTODOC SE z siedzibą w Berlinie: Josef-Orlopp-Straße 55, 10365 Berlin (zwana dalej „Autodoc”) prowadzi pod domeną https://club.autodoc.pl/ platformę (zwaną dalej „Platformą”) umożliwiającą użytkownikom zarządzanie danymi ich pojazdów oraz pobieranie takich danych w postaci „Cyfrowej Książeczki Serwisowej”.

Osoby fizyczne i prawne (zwane dalej „Użytkownikami”) mogą przeszukiwać Platformę pod kątem takich świadczeń oraz uzyskiwać na ich temat porady i rekomendacje.

Poniższe Warunki Korzystania (zwane dalej („Warunkami Korzystania”) regulują warunki korzystania z Platformy przez Użytkowników.

§ 1 Rejestracja
 • 1.1 Warunkiem korzystania z Platformy w pełnym zakresie jest bezpłatna rejestracja Użytkownika. Rejestracja jest równoznaczna z wyrażeniem przez niego zgody na niniejsze Warunki Korzystania.
 • 1.2 Rejestrować się mogą tylko i wyłącznie pojedyncze pełnoletnie i posiadające pełną zdolność do czynności prawnych osoby fizyczne (a nie np. rodziny czy małżonkowie), osoby prawne oraz spółki osobowe. Jeśli jako Użytkownik rejestrowana jest spółka, osoba dokonująca rejestracji zapewnia, że jest upoważniona do reprezentowania spółki.
 • 1.3 Użytkownicy posiadający już konto na stronie https://www.autodoc.pl/ nie muszą rejestrować się osobno na Platformie https://club.autodoc.pl/. Dane do logowania ze strony https://www.autodoc.pl/ mogą być automatycznie wykorzystywane jako dane do logowania na Platformie https://club.autodoc.pl/ za pomocą procedury pojedynczego logowania (SSO).
§ 2 Oferowane świadczenia/usługi

Autodoc oferuje w ramach korzystania z Platformy usługi w zakresie zarządzania danymi pojazdu i prowadzenia jego historii na podstawie informacji udostępnionych przez Użytkowników.

Użytkownik ma możliwość dokonywania w ramach korzystania z Platformy „wpisów do pamiętnika”. Wpisy obejmują dane osobowe Użytkownika oraz dane pojazdu. Platforma posiada uporządkowany internetowy system zarządzania danymi pojazdu z możliwością tworzenia zestawień, np. na potrzeby naprawy pojazdu, harmonogramu wymiany części zamiennych czy historii wymiany oleju.

Użytkownik może przechowywać na Platformie dokumenty pojazdu w postaci zdjęć i skanów.

Platforma jest swego rodzaju osobistym „pamiętnikiem”, do którego wgląd ma tylko dany Użytkownik i który nie jest udostępniany publicznie.

Autodoc posiada na platformie zintegrowane filmy, które są przechowywane w serwisie YouTube i mogą być odtwarzane na platformie.

Autodoc korzysta z usług interfejsu API YouTube do wyświetlania filmów na platformie.

Uzyskując dostęp do filmów i odtwarzając je, użytkownik wyraża zgodę na Warunki korzystania z YouTube (https://www.youtube.com/t/terms).

§ 3 Udostępnianie Platformy
 • 3.1 Autodoc będzie dokładać wszelkich ekonomicznie uzasadnionych starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane działanie udostępnianej Użytkownikowi Platformy oraz zagwarantować prawidłowe przekazywanie przez Użytkownika w ramach korzystania z Platformy oświadczeń i innych danych. Autodoc nie jest zobowiązany do zagwarantowania określonych funkcjonalności Platformy, w szczególności w zakresie dostępności Platformy.
 • 3.2 Autodoc prowadzi Platformę na potrzeby świadczenia usług na rzecz dużej liczby Użytkowników i dlatego udostępnia ją Użytkownikowi w wersji ogólnie dostępnej. W odniesieniu do zmian Platformy, pozostałych usług i niniejszych Warunków Korzystania zastosowanie ma § 13.
 • 3.3 Autodoc przysługuje prawo do zlecenia wykonania świadczeń wynikających z Warunków Korzystania lub z nimi związanych swoim spółkom powiązanym i wszelkim innym podwykonawcom.
§ 4 Korzystanie z Platformy
 • 4.1 Przedmiotem umowy jest udostępnianie Platformy przez Autodoc. Użytkownik zakłada osobiste konto, które nie jest widoczne dla innych Użytkowników i osób postronnych.
 • 4.2 Autodoc gwarantuje zarejestrowanym Użytkownikom dostęp do Platformy za pośrednictwem konta użytkownika i danych do logowania. Użytkownik powinien dbać o poufność swoich danych do logowania oraz informować Autodoc niezwłocznie o każdym wiadomym mu nieuprawnionym dostępie do konta.
 • 4.3 Użytkownik powinien powstrzymać się od jakichkolwiek działań, które mogłyby zagrozić bezpieczeństwu Platformy, w szczególności od pobierania informacji lub danych ingerujących w oprogramowanie Platformy oraz od wgrywania wirusów, trojanów i innych złośliwych programów.
§ 5 Odpowiedzialność
 • 5.1 Jeśli Użytkownik jest konsumentem (w rozumieniu § 13 niemieckiego Kodeksu cywilnego), roszczenia odszkodowawcze – z wyjątkiem tych z tytułu zwłoki dłużnika i zawinionej przez operatora witryny niemożności – są wykluczone w przypadku zwykłego nieumyślnego naruszenia zobowiązań przez operatora witryny i osoby, którym operator powierzył wykonanie zobowiązania lub którymi posłużył się do wykonania zobowiązania, chyba że naruszone zostało zobowiązanie, które jest niezbędne do prawidłowej realizacji umowy i co do którego Użytkownik mógł mieć pewność, że zostanie one zachowane. Z wyjątkiem przypadków umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa odpowiedzialność operatora witryny i osób, którym operator powierzył wykonanie zobowiązania lub którymi posłużył się do jego wykonania, jest ograniczona do wysokości szkody, którą można było przewidzieć w momencie zawierania umowy.
 • 5.2 Jeśli Użytkownik jest przedsiębiorcą (w rozumieniu § 14 niemieckiego Kodeksu cywilnego), roszczenia odszkodowawcze – bez względu na podstawę prawną – są wykluczone w przypadku zwykłego nieumyślnego naruszenia zobowiązań przez operatora witryny i osoby, którym operator powierzył wykonanie zobowiązania lub którymi posłużył się do wykonania zobowiązania, chyba że naruszone zostało zobowiązanie, które jest niezbędne do prawidłowej realizacji umowy i co do którego Użytkownik mógł mieć pewność, że zostanie ono zachowane. Z wyjątkiem przypadków umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa odpowiedzialność operatora witryny i osób, którym operator powierzył wykonanie zobowiązania lub którymi posłużył się do jego wykonania, jest ograniczona do wysokości szkody, którą można było przewidzieć w momencie zawierania umowy.
 • 5.3 Ograniczenia odpowiedzialności, o których jest mowa w punktach 5.1 i 5.2, nie znajdują zastosowania: (i) jeśli obowiązujące przepisy prawa, w szczególności ustawy o odpowiedzialności za produkt, nie dopuszczają ograniczenia lub wykluczenia odpowiedzialności, (ii) w przypadku działania umyślnego lub rażącego niedbalstwa, (iii) w przypadku szkód na zdrowiu, życie i ciele spowodowanych zwykłym niedbalstwem, (iv) w przypadku podstępu oraz (v) w przypadku naruszenia ustalonej gwarancji.
§ 6 Obowiązki użytkownika i jego odpowiedzialność za umieszczane na platformie treści
 • 6.1 Autodoc szanuje własność intelektualną osób trzecich i wzywa swoich użytkowników do robienia tego samego.
 • 6.2 Obowiązkiem Użytkownika jest zadbanie o to, aby umieszczane przez niego treści nie naruszały praw osób trzecich (np. praw autorskich, praw do znaków towarowych, dóbr osobistych czy przepisów dotyczących uczciwej konkurencji).
 • 6.3 Aby zapewnić zgodne z prawem i prawidłowe korzystanie z forum Klubu Autodoc, zabrania się publikowania postów i innych treści, zawierających w szczególności (wyliczenie nie jest wyczerpujące):
  • dane osobowe osób trzecich, takie jak imię, nazwisko, adres, zawód, numer telefonu lub adres mailowy;
  • korespondencję mailową, korespondencję tradycyjną i inną indywidualną pisemną komunikację, która powinna zostać zachowana w tajemnicy;
  • wypowiedzi rasistowskie, pornograficzne, szkodliwe dla osób małoletnich, pochwalające przemoc lub w jakikolwiek inny sposób niezgodne z prawem lub nieetyczne, a także linki do takich treści w internecie;
  • naruszenia obowiązującego prawa lub wezwania do naruszania obowiązującego prawa, a także linki do takich postów i treści w internecie;
  • nieprawdziwe przedstawianie faktów, obelgi lub inne treści naruszające czyjąś cześć, a także ogólnie niestosowne (obsceniczne, agresywne, prowokacyjne itp.) formy zachowania na forum Klubu Autodoc;
  • wypowiedzi mogące budzić wrażenie, że dany post lub inna treść zostały opublikowane przez pracownika firmy AUTODOC SE;
  • zdjęcia i filmy, jeśli wszystkie widniejące na nich osoby nie udzieliły uprzednio zgody na publikację danego zdjęcia lub filmu na forum Klubu Autodoc;
  • jakiekolwiek wypowiedzi wskazujące na komercyjne użycie forum Klubu Autodoc, w szczególności poprzez reklamę lub linkowanie do produktów lub usług spoza sieci Autodoc;
  • zapytania dotyczące poszukiwania produktu lub wszelkiego innego rodzaju wypowiedzi odnoszące się do handlu lub usług spoza sieci Autodoc.
 • 6.4 Autodoc jest uprawniony do usuwania lub dezaktywowania umieszczonych przez Użytkownika treści, jeśli naruszają one prawa osób trzecich lub osoby trzecie zgłaszają roszczenia z tytułu naruszenia praw i roszczenia te nie są oczywiście bezzasadne.
 • 6.5 Autodoc nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość, jakość, kompletność, rzetelność i charakter umieszczanych przez Użytkowników treści. Nie odzwierciedlają one poglądów Autodoc. Autodoc nie przywłaszcza sobie treści publikowanych przez Użytkowników.
 • 6.6 Jeśli Autodoc dowie się o ewentualnym naruszenia prawa przez treści zamieszczone przez Użytkownika, niezwłocznie go o tym powiadomi w formie tekstowej.
§ 7 Brak odpowiedzialności za porady i rekomendacje

Autodoc nie jest zobowiązany do wypłaty odszkodowania za szkody wynikłe z zastosowania się do publikowanych na tej Platformie porad i rekomendacji, chyba że takie zobowiązanie wynika dla niego ze stosunku umownego, czynu niedozwolonego lub jakichkolwiek innego przepisu prawnego.

§ 8 Zwolnienie z odpowiedzialności

Użytkownik oświadcza niniejszym, że zrekompensuje on i zwolni z odpowiedzialności na pierwsze takie żądanie Autodoc, spółki powiązane z Autodoc, a także pracowników, współpracowników, przedstawicieli, wspólników i pomocników firmy Autodoc i/lub spółek powiązanych z Autodoc w przypadku jakichkolwiek żądań lub roszczeń wysuwanych przez osoby trzecie z powodu treści lub w związku z treściami zapisywanymi, publikowanymi i/lub przekazywanymi przez Użytkownika w ramach korzystania z usług firmy Autodoc, z powodu korzystania z usług, a także z powodu naruszenia przez Użytkownika niniejszych Warunków Korzystania lub praw osób trzecich. Powyższe zwolnienie obejmuje także zwrot stosownych kosztów sądowych i przedstawicielstwa procesowego.

§ 9 Znaki towarowe i prawa ochronne firmy Autodoc

Użytkownik akceptuje, że wszelkie prawa do oferty i oznaczenia Autodoc, włącznie z ewentualnymi prawami do znaków towarowych, patentów, licencji i prawami autorskimi lub innymi prawami lub podobnymi pozycjami prawnymi w stosunku do Użytkownika, przysługują tylko i wyłącznie Autodoc, oraz zobowiązuje się do niekorzystania z nich oraz do nieusuwania wskazań na posiadanie tych praw przez Autodoc bez uprzedniej, wyraźnej, pisemnej zgody Autodoc. W szczególności Użytkownik nie może korzystać ze znaku towarowego Autodoc, kopiować, modyfikować, dezasemblować oprogramowanie czy tworzyć z niego dzieła pochodne, próbować odkrywać kod źródłowy, sprzedawać i cedować oprogramowanie, udzielać sublicencji w tym zakresie, a także przenosić jakiekolwiek prawa do oprogramowania lub rościć sobie jakiekolwiek prawa do niego. Gwoli jasności powyższe postanowienie nie odnosi się do własnych treści Użytkownika.

§ 10 Czas obowiązywania i wypowiedzenie umowy
 • 10.1 Umowa rejestracji konta jest zawierana na czas nieoznaczony.
 • 10.2 Użytkownik ma prawo do wypowiedzenia umowy rejestracji konta w każdej chwili bez konieczności zachowania okresu wypowiedzenia. Autodoc może wypowiedzieć umowę rejestracji konta w trybie zwykłym z zachowaniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia. Zachowuje on również prawo do wypowiedzenia umowy z ważnego powodu bez zachowania okresu wypowiedzenia. Autodoc jest uprawniony do wypowiedzenia umowy rejestracji konta bez zachowania okresu wypowiedzenia w szczególności, gdy:
  • - Użytkownik podał podczas rejestracji nieprawidłowe lub niepełne dane,
  • - Użytkownik wielokrotnie naruszył inne swoje obowiązki umowne i mimo otrzymania wezwania od Autodoc nie zaprzestał naruszania tych obowiązków.
 • 10.3 W przypadku wypowiedzenia umowy przez Autodoc Użytkownikowi nie będzie przysługiwało prawo do założenia nowego konta, także pod innym nazwiskiem lub inną nazwą.
 • 10.4 Wypowiedzenie umowy wymaga zachowania formy pisemnej. Wypowiedzenie przesłane na adres mailowy zachowuje formę pisemną.
§ 11 Blokowanie

Autodoc ma prawo bez uprzedzenia zablokować Użytkownikowi dostęp do Platformy w sposób całkowity lub częściowy, jeśli fakty wskazują na to, że doszło do naruszenia niniejszych Warunków Korzystania przez Użytkownika lub zablokowanie mu dostępu jest konieczne ze względu na wymogi prawne lub w celu wyjaśnienia ewentualnego naruszenia prawa.

§ 12 Ochrona danych osobowych

Korzystanie z usług Autodoc jest dobrowolne. Korzystanie w pełnym zakresie z platformy internetowej https://club.autodoc.pl/ nie jest jednak możliwe bez podania danych osobowych lub z podaniem anonimowych danych.

Autodoc zobowiązuje się do przestrzegania stosownych przepisów o ochronie danych osobowych. Dane osobowe nie są przekazywane innym Użytkownikom. Więcej informacji o charakterze i celu gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania wymaganych danych osobowych znajdą Państwo w naszej polityce prywatności.

§ 13 Zmiany umowy

Warunki Korzystania w wersji obowiązującej w momencie zawierania umowy stają się integralną częścią umowy pomiędzy Użytkownikiem i Autodoc. Aktualnie obowiązującą wersję Warunków Korzystania można pobrać ze strony internetowej Autodoc pod linkiem https://club.autodoc.pl/services/ogolne-warunki. Autodoc jest jednocześnie uprawniony do zmieniania i dostosowania Warunków Korzystania ze skutkiem na przyszłość. Autodoc będzie informował Użytkowników o zmianach Warunków Korzystania w formie pisemnej lub tekstowej na cztery tygodnie przed planowanym wejściem w życie tych zmian. Jeśli w ciągu tego terminu nie zostanie zgłoszony sprzeciw lub Użytkownik z góry wyraźnie uzna zmiany lub uzna je poprzez aktywne korzystanie, obowiązywać będzie zmieniona wersja Warunków Korzystania. W przypadku zgłoszenia przez Użytkownika w ciągu wymienionego powyżej terminu sprzeciwu wobec zmian w formie tekstowej (mail wystarczy), umowa będzie kontynuowana na dotychczasowych Warunkach Korzystania. Prawa Użytkownika i Autodoc do wypowiedzenia umowy pozostają nienaruszone.

§ 14 Internetowe rozstrzyganie sporów: informacja zgodna z art. 14 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich

Komisja Europejska udostępnia platformę do internetowego rozstrzygania sporów (ODR), którą można znaleźć pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Nasza firma co do zasady nie jest gotowa do udziału w procedurze rozstrzygania sporów przed organem polubownym dla konsumentów i nie jest do tego również zobowiązana.

§ 15 Mediacje konsumenckie: informacja zgodna z § 36 niemieckiej Ustawy o alternatywnym załatwianiu sporów w sprawach konsumenckich (VSBG)

Nie bierzemy udziału w procedurze rozstrzygania sporów przed organem polubownym dla konsumentów. Jednak sytuacja prawna wymaga, abyśmy podali Państwu właściwy organ arbitrażowy dla konsumentów: Universalschlichtungsstelle des Bundes, Zentrum für Schlichtung e.V., Straßburger Straße 8, 77694 Kehl am Rhein, telefon: 07851 / 795 79 40, faks: 07851 / 795 79 41, e-mail: [email protected], strona internetowa: www.verbraucher-schlichter.de.

§ 16 Postanowienia końcowe
 • 16.1 Jeśli Użytkownik jest przedsiębiorcą (w rozumieniu § 14 niemieckiego Kodeksu cywilnego), obowiązuje prawo Federalnej Republiki Niemiec z wyłączeniem Konwencji NZ o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. Powyższe odnosi się również do konsumentów, o ile nie sprzeciwiają się temu przepisy prawa (np. przepisy o ochronie konsumentów) obowiązujące w państwie, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu.
 • 16.2 Sądem wyłącznie właściwym w przypadku wszelkich sporów wynikających z niniejszej umowy lub w związku z nią jest sąd w Berlinie, jeśli strony umowy są kupcami, jeśli Użytkownik nie ma ogólnej właściwości sądowej w Niemczech lub innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, jeśli Użytkownik przeniósł swoje miejsce zamieszkania za granicę po wejściu w życie niniejszych Warunków Korzystania lub jeśli jego miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu nie są znane w chwili wniesienia pozwu.
 • 16.3 Jeśli którekolwiek z postanowień Warunków Korzystania jest lub okaże się nieskuteczne lub niewykonalne, nie będzie to miało wpływu na pozostałe postanowienia Warunków Korzystania. Nieskuteczne lub niewykonalne postanowienia zostaną zastąpione przez stosowne przepisy prawa.